Om Nordsunda

Nordsunda är ett litet familjeföretag som tillhandahåller konsulentstödda familjehem till barn och ungdomar på uppdrag av kommuner. Företaget startade 2015 och en mängd kompetens och specialiteter har utvecklats under åren. Nordsunda har tillstånd från IVO att utöva konsulentstödd familjehemsvård.

Vår inriktning är barn och ungdomar mellan 0–21 år med olika former av antisocialt beteende, psykiatrisk problematik samt barn och ungdomar som placeras av miljöskäl. Vi ser alltid till barnets bästa genom matchning av familjehem och ger familjehemmen bästa möjliga stöd.

Våra familjehem erbjuds regelbunden handledning och utbildning. Handledning sker både genom personliga möten och via telefon med utgångspunkt av BBIC´s olika livsområden:

 • Hälsa
 • Utbildning
 • Känslor och beteende
 • Sociala relationer
 • Utsluss

Vi erbjuder:

 • Placeringar i familjehem inom ramen för SoL, LVU och LSS
 • Våra familjehem att genomgå vår utbildning och utredning
 • Att ta emot barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år.
 • Individuellt utformat stöd till familjerna
 • Extern kompetens vid behov
 • Möjlig kontakt med oss dygnet runt. Konsulenterna finns tillgängliga för familjehemmen dygnet runt.
 • Gemensamma aktiviteter för familjehemmen.

Vi på Nordsunda ämnar att erbjuda kvalitetsinriktad vård med hjälp av den bästa möjliga kompetensen. Vår målsättning är att den unge skall efter sin avslutad placering kunna leva självständigt, ha en sysselsättning, en givande fritid och ett rikt socialt liv. Vi väljer att prioritera individens skolgång då vi anser detta vara nödvändigt för att skapa rätt förutsättningar för dennes framtid.

Nordsunda AB

© Copyright 2020 Nordsunda AB