Kvalitetssäkring

Nordsundas vårdverksamheter kvalitetssäkras utifrån de lagar och förordningar som verksamheterna omfattas av. Verksamheterna uppfyller bl.a. kraven från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Kvalitetsarbetet inbegriper bland annat riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, utvärderingar och uppföljningar.

Vi tillämpar mötes- och dokumentationsstrukturen och grundvärderingarna enligt modellen BBIC. Därför utbildar vi all vår personal i BBIC samt i dokumentation och rapportering som grundas på BBIC för att hålla god kvalitet i journalsystemet Infosoc som används på samtliga enheter på Nordsunda.

Vi håller oss dessutom uppdaterade med aktuell forskning och vidareutbildar fortlöpande vår personalgrupp utefter det för att hålla god kvalitet i vårt arbete.

Nordsunda AB

© Copyright 2020 Nordsunda AB